สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565