สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565