วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนในการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม แนะนำสหกรณ์ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ผู้อำนวยการนิคมชะอำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง