วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวประไพ คำคล้าย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนางสาวภัทรวรรณ ทิพวัน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้ความรู้เรื่องความสำคัญของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ สิทธิหน้าที่ของสมาชิก การดำเนินงานโดยยึดหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์ ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สหกรณ์มีผลดำเนินงาน ดังนี้
1. สินทรัพย์ 3,131,168.93 บาท
2. หนี้สิน 2,161,913.95 บาท
3. ทุนสหกรณ์ 969,254.98 บาท
4. กำไรสุทธิ 157,330.52 บาท