วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุมนัส อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางสาวนิรมล โตทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบถึงความสำคัญของการประชุมใหญ่ฯ และอำนาจหน้าที่ของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสหกรณ์ ซึ่งสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. ทุนดำเนินงาน จำนวน 10,568,174,892.54 บาท
2. กำไรสุทธิประจำปี จำนวน 205,099,430.47 บาท
3. จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 4.76
4. จ่ายเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 5.75
5. ผลการประเมินควบคุมภายในอยู่ในระดับดีมาก