ActionPlan

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

การขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561

งานตามภารกิจพื้นฐาน/งานประจำ (Function)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
กสส. 1     กสส.2        กสส.3      กสส.4        กสส.5         ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง     ตรวจการสหกรณ์
2.ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. ส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
4. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น
5. กำกับ ดูแลและตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
7.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดและการติดตามหนี้ค้างชำระเงินอื่นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
8. คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงเกลือปี ๒๕๖๑ 
10. การแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการพระราชประสงค์
11. การชำระบัญชี
12.การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์     นิคมสหกรณ์ชะอำ    นิคมสหกรณ์ท่ายาง
13. สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจสนองความต้องการของสมาชิก
แผนงานยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ
1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กจส.   กสส.3   ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง 
2. โครงการส่งเสริมตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. โครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ  ให้บริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร icon new1
กิจกรรมหลัก :  สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร icon new1
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับสหกรณ์ icon new1

 

แนวทางที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกร
2. ตรวบสอบสหกรณ์
3. สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจสนองความต้องการของสมาชิกและพัมนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง)
4. ส่งเสริมความเข้มแข็งสหกรณ์ (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งสหกรณ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์)             6. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลีอด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2559/2560
กิจกรรมหลัก : พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความเข้มแข้งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร
1. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
2. 1 หอการค้า  1 สหกรณ์การเกษตร

แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ,ยกกระดาษ A4

แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map ( นิคมสหกรณ์ท่ายาง  นิคมสหกรณ์ชะอำ )  icon new1
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)  icon new1

 

แนวทางที่ 3 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1. โครงการส่งเสริมสมาชิกผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานผักปลอดภัย
แผนงานยุทธศาสตร์: การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสลาบินเกษตรกร
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
   ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
     1. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
        1.1 กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ CPS
              ฝ่ายบริหารทั่วไป               ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
              นิคมสหกรณ์ท่ายาง            นิคมสหกรณ์ชะอำ              ประชาสัมพันธ์
        1.2 กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
              ฝ่ายบริหารทั่วไป               ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
              นิคมสหกรณ์ท่ายาง            นิคมสหกรณ์ชะอำ

     2. กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        2.1 กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานพื้นฐาน บุคลากรภาครัฐ
   รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
     1.กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
        1.1 กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

                           footer line2

                            line23