icon checkแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

      iconpdf ครั้งที่ 1 (30 พฤศจิกายน 2560)

แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
                      และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
          1. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
              1.1 กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ CPS
              1.2 กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
          2. กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              2.1 กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานพื้นฐาน บุคลากรภาครัฐ
รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
          1.กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
             1.1 กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                          footer line2