วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินกิจกรรม CPD Unit School ในหัวข้อ “การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระในสหกรณ์” โดยมีนายสมบัติ  อยู่สุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และทีมงาน เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

footer line2