ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2

             ทั้งนี้  ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

รายละเอียด