วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินกิจกรรม CPD Unit School ในหัวข้อ “การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์” โดยมีนายพงษ์ธร  สองสี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

footer line2