วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงาน

flower วิสัยทัศน์  (Vision)

           "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์กรชั้นนำในการส่งเสริมสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก"

hh44

flowerพันธกิจ  (Mission)

            1. พัฒนาบุคลากร การบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
            2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ กฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
            3. สนับสนุนสหกรณ์ให้เป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายสินค้าปลอดภัยจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
            4. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

hh44

flowerเป้าหมาย (Goal)

            1. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            2. ส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนเกษตรกรด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

            3. ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์

            4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

            5. การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป

            6. พนักงานราชการ

            7.ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ

           8. สหกรณ์ผู้นำกลุ่มอาชีพในสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย

           9.การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

          10.การส่งเสริมสหกรณ์ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน

          11.การส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 hh44

flower ค่านิยม  (Values)

           "พัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้  แก้ไขปัญหาหนี้ค้าง  ปราศจากการทุจริต"

hh44

 

               footer line2