หมายเหตุ :  ฝบท. =  ฝ่ายบริหารทั่วไป
   กจส. = กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
   กพส. =  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
   กบส. = กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
   กตส. = กลุ่มตรวจการสหกรณ์
   กสส. = กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
   นิคมฯท่ายาง =  นิคมสหกรณ์ท่ายาง
   นิคมฯชะอำ =  นิคมสหกรณ์ชะอำ
   ศูนย์ฯหุบกะพง = ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

 

person

 


                    กลุ่มงาน

ข้าราชการ

(ราย)

ลูกจ้างประจำ

(ราย)

พนักงานราชการ

(ราย)

green check สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี          1       -          -
green check ฝ่ายบริหารทั่วไป          2      1          5
green check กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์          4       -          2
green check กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์          3       -          4
green check กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์          3       -          2
green check กลุ่มตรวจการสหกรณ์          3       -          2

green check กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

อำเภอเมืองเพชรบุรี

         4       -          -

green check กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

อำเภอบ้านแหลม/เขาย้อย

         3       -          -

green check กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

อำเภอชะอำ/ท่ายาง

         4       -          1

green check กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

อำเภอแก่งกระจาน/หนองหญ้าปล้อง

         1       -          -

green check กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

อำเภอบ้านลาด(ท่ายาง 7 สหกรณ์)

         3       -          -
green check นิคมสหกรณ์ท่ายาง          2       -          -
green check นิคมสหกรณ์ชะอำ          3       2          1
green check ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง          7       5          5
                       รวม         43       8         22

 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

 

                                                                             footer line2

line tree