ActionPlan

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

               ฝ่ายบริหารทั่วไป             ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง                 นิคมสหกรณ์ชะอำ

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมรอง  รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

            ฝ่ายบริหารทั่วไป                   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์            กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

            กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์                       กลุ่มตรวจการสหกรณ์

            นิคมสหกรณ์ท่ายาง               นิคมสหกรณ์ชะอำ                             ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2                        กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5                        ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

            นิคมสหกรณ์ท่ายาง                นิคมสหกรณ์ชะอำ

 แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

กิจกรรมรอง สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรระดับอำเภอและชุมชน  icon new1     

โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรในสถาบันเกษตรกร

โครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ

คณะทำงานแนวทางที่ 1 , กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

             กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1                   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3                                   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4                       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

 

 

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลผลิต ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์            ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง 

                นิคมสหกรณ์ท่ายาง                          นิคมสหกรณ์ชะอำ

                กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

 กิจกรรมรอง การประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

footer line2