แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมรอง  รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

                   ติดตามเร่งรัดด้าเนินการทางคดี และการช้าระหนี ค้างช้าระของเงินกองทุนนอกงบประมาณ

กิจกรรมรองพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมรองออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์

 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง

 

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรในสถาบันเกษตรกร

 

โครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

 

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ

กิจกรรมหลัก สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรหลักระดับอำเภอ

โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

 

โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

 

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลผลิต ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

footer line2