ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง

 

icon Article ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบการประเมิน 1 ต.ค.60-31 มี.ค.61)
 icon green check คำแนะนำการจัดทำรายละเอียดการกำหนดตัวชี้วัด  
 icon green check แบบประเมินผลและสมรรถนะ

 

icon Article ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบการประเมิน 1 เม.ย.-30 ก.ย.60)
 icon green check คำแนะนำการจัดทำรายละเอียดการกำหนดตัวชี้วัด  
 icon green check แบบประเมินผลและสมรรถนะ

icon Article ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบการประเมิน 1 ต.ค.59-31 มี.ค.60)
 icon green check คำแนะนำการจัดทำรายละเอียดการกำหนดตัวชี้วัด  
 icon green check แบบประเมินผลและสมรรถนะ 

                          footer line2