การขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 การปฏิบัติงานและการให้บริการ

pbi product

activities news                                         icon see all

วิดิทัศัน์ผู้บริหาร

pagevtr 

ผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8

คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 64 

9

ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)

4

 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียน ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

2

เส้นทางสู่ความสำเร็จสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำปี 2563 :
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง จำกัด

5

ร่วมรายการร้องทุก(ข์)ลงป้ายนี้สัญจร สถานีไทยพีบีเอส ณ โฮมสเตย์บ้านถ้ำเสือ
อำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี