new

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

flower icon 2   ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด hana new2

flower icon 2   การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  hana new2

flower icon 2   ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์

flower icon 2   ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

flower icon 2   "ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์" 

flower icon 2   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  

flower icon 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  

flower icon 2  รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

flower icon 2 ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

flower icon 2  ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสี ขนาด ๘-๑๐ ตัน/วัน/๘ ช.ม. พร้อมอุปกรณ์ และอาคารโรงคลุมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตรม. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร  ในสถาบันเกษตรกร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    icon pdf  

450892

JJP 61

action2

 

555

 

yghuihjoi

                dsfzf  fedat  fdaef

                fefe  sdfz  deSF

                szdefs  aFR   sdtg

                dsfsdfg  sztge  awRAW    

                fsaf  srte  dsfsz

                                        

 

simple banner 3

Image result for ไอคอนหนังสือ สหกรณ์คืออะไร  Image result for ไอคอนหนังสือ การจัดตั้งสหกรณ์
Image result for ไอคอนหนังสือ วิธีการสหกรณ์  Image result for ไอคอนหนังสือ กำเนิดสหกรณ์
Image result for ไอคอนหนังสือ หลักการสหกรณ์   Image result for ไอคอนหนังสือ ประโยชน์ของสหกรณ์
Image result for ไอคอนหนังสือ อุดมการสหกรณ์ Image result for ไอคอนหนังสือ การเปรียบเทียบสหกรณ์กับร้านค้า
Image result for ไอคอนหนังสือ คุณค่าสหกรณ์    Image result for ไอคอนหนังสือ ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย
Image result for ไอคอนหนังสือ ประเภทของสหกรณ์ Image result for ไอคอนหนังสือ การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน


 arsr

Related image สารสหกรณ์
Related image แผนพัฒนาด้านการสหกรณ์
Related image ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กสส. 5 ปี
Related image การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Related image คำรับรองปฏิบัติราชการ
Related image รายงานประจำปีกรมส่งเสริมสหกรณ์
Related image การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
Related image นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ
Related image เกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ทั้งระบบ


 aesfse

Image result for ไอคอนหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
Image result for ไอคอนหนังสือ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
Image result for ไอคอนหนังสือ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
Image result for ไอคอนหนังสือ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
Image result for ไอคอนหนังสือ ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ

  

 

 

Sticker MOTTO