ข่าวประชาสัมพันธ์

  

stickkyคู่มือแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านมาตรฐาน รายละเอียดstickky
รายงานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ 1.แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสหกรณ์  2.แบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสมาชิกสหกรณ์ 

รายงานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของกลุ่มเกษตร 1. แบรายงานการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  2.แบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ขอความร่วมมือ "ปณิธานความดีด้วยห้วยใจ" กับโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" รายละเอียดเพิ่มเติม 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดเพิ่มเติม 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นิติกร รายละเอียด

 >อ่านข่าวย้อนหลัง<

Rainbow     banner document           banner editdocument   banner rating

                     

 

        

Rainbow

newssss