ข่าวประชาสัมพันธ์

  
stickkyบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียดstickky

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณื นักวิชาการมาตรฐานสินค้า และเจ้าพนักานส่งเสริมสหกรณ์  รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า และ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด
คู่มือแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านมาตรฐาน รายละเอียด
รายงานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ 1.แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสหกรณ์  2.แบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสมาชิกสหกรณ์ 

รายงานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของกลุ่มเกษตร 1. แบรายงานการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  2.แบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

 >อ่านข่าวย้อนหลัง<

Rainbow     banner document           banner editdocument   banner rating

                     

 

        

Rainbow

newssss