เมล็ดพันธ์สามัคคีที่ตอนิมิตร

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1493125986 Tick Mark Dark โครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร new gif

1493125986 Tick Mark Dark ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 new gif

1493125986 Tick Mark Dark คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 new gif

1493125986 Tick Mark Dark คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 new gif

1493125986 Tick Mark Dark คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

 

 

 

 

 

 

activity events