data

60 button cpd all
cpd connect cpd connect

 

ข่าวประกาศล่าสุด

1493125986 Tick Mark Dark ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 new gif

1493125986 Tick Mark Dark ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 new gif

1493125986 Tick Mark Dark ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 new gif

1493125986 Tick Mark Dark ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 new gif

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 1493135958 star new gif

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 1493135958 star new gif

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E1/2563 การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามประกาศ จังหวัดแพร่ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 1493135958 star new gif

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 1493135958 star new gif

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 1493135958 star new gif

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ (รถยนต์) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 1493135958 star new gif

activity events 

 

11a001center04

bannerslide2

fn

coopmaps

book61


เอกสารเผยแพร่