logo plant3.9c5f784f

music of nation

หนังสือ
"ทศมราชา พระเมตรสู่ประชาราษฎร์"
S 81657864 

info61205

info61207

info61289

info61208

info61209

Branner65 
รายงานผลการแนะนำ64

แผนการแนะนำ65

28dec2563

ผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

performance 1

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

national

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  และนางสาวดุสิตา  รัตนกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด   ณ  ศาลาประชาคม ชั้น 2 อ.เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต

การประชุมครั้งนี้สหกรณ์ได้ประชุมไปตามระเบียบวาระ มีการรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ มีการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี 2565  พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปีสิ้นสุด 30 เมษายน 2566 และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์  ทั้งนี้ได้แนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับของสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

new director2564
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

  M Prawat 20apr2021
นายประวัติ  แดงบรรจง
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 4,6 และ 11

S 267632688  
นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์มือถือ : 06-3225-0782
อีเมล์ : prasertsak_nn@cpd.go.th


HOPE001

S 253689868

ban good boss

วิดีทัศน์เจตจำนงสุจริต
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
 6b702244 0c70 4044 bcb2 30e532d3bb03 
branner announce

ban quicklinks223

slip

สื่อเผยแพร่แนวทาง
การแก้ไขปัญหา

หนี้สินเกษตรกรผ่าน กบส. 
810359

ประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดภูเก็ต

SDGs

rootan report cyber

phuket2

วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ


ยทธศาสตรชาต

อัพเดตล่าสุดสถานการณ์
covid-19 ทางช่องทาง
B Facebook covid phuket

ita

549730
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
713
1
545137
15831
18211
549730

Your IP: 34.231.21.105
2022-11-27 00:00

แนวทางการช่วยเหลือ
สถานการณ์โควิด-19

coronavirus

12131 1024x535

ประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์

ban web covid coop


 

 

 

 

Banner ประชาสัมพันธ์

stop burn

                 สปอตวิทยุ
             เศรษฐกจพอเพยง       
      ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

              จตอาสา                 
                   ชุดจิตอาสา

ผลการดำเนินงาน
ย้อนหลัง
 AP branner
 branner 1 
33

 

 

 

 

 

QR Code ต่างๆ

แผนการเพาะปลก
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
และมาตรการบริหารจัดการน้ำ
ในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65

S 93855755ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ


แบบสำรวจความพึงพอใจ
     คู่มือประชาชน
   

 บริการของสำนักงาน

flowchart
km p1

QR Code Link

people guide

free download

file download

FAQ

complaint channel

QA

 fb phu