logo plant3.9c5f784f

music of nation

หนังสือ
"ทศมราชา พระเมตรสู่ประชาราษฎร์"
S 81657864 

info61205

info61207

info61289

info61208

info61209

Branner65 
รายงานผลการแนะนำ64

แผนการแนะนำ65

28dec2563

ผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

performance 1

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

national

จังหวัดภูเก็ต มีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กลุ่ม คือ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต คือ 50 สหกรณ์ กับ 1 กลุ่มเกษตรกร
(กลุ่มอาชีพทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

noi

    นางสาวธนภร  สังขพันธ์
     ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

     โทรศัพท์ : 076-211789 ต่อ 6
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด, ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่า จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก

กลุ่มอาชีพ : -

mai

    นางชมัยพร  ช่วยมั่ง
     ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ : 076-211789 ต่อ 6
     อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : -

กลุ่มเกษตรกร : -

กลุ่มอาชีพ : -

sony

 

   นางสาวดุสิตา  รัตนกุล
     ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     โทรศัพท์ : 076-211789 ต่อ 6

     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์รถจักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด, สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด, สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด, ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาโก้ จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด  

กลุ่มเกษตรกร : -

กลุ่มอาชีพ : -

 

    นางสาวสุภาวดี  เจริญผล
     ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     โทรศัพท์ : 076-211789 ต่อ 6
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                   

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ :  สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์รถบริการและท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด, สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด, สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด, ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด

กลุ่มเกษตรกร : -

กลุ่มอาชีพ : -

 

    นายธนเดช  สมบัติ
     ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     โทรศัพท์ : 076-211789 ต่อ 6
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                   

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ :  สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส.ภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด, สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานีคอลเลคชั่น จำกัด

กลุ่มเกษตรกร : -

กลุ่มอาชีพ : -

     

                      
     นางสาวจินัฐติภรณ์  ทองเขียว
     ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ : 076-211789 ต่อ 7
     อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด, ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ จำกัด, สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด

กลุ่มเกษตรกร : -

กลุ่มอาชีพ : -

พนักงานราชการ


beer

 

    นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์
     ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

     โทรศัพท์ : 076-211789 ต่อ 6

     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : -

กลุ่มเกษตรกร : -

กลุ่มอาชีพ : -

dang

 

    นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช
     ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
     โทรศัพท์ : 076-211789 ต่อ 6

     อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : ช่วยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ดังนี้ สหกรณ์เรือหางยางบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด, สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด

กลุ่มเกษตรกร : -

กลุ่มอาชีพ : -

new director2564
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

  M Prawat 20apr2021
นายประวัติ  แดงบรรจง
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 4,6 และ 11

S 267632688  
นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์มือถือ : 06-3225-0782
อีเมล์ : prasertsak_nn@cpd.go.th


HOPE001

S 253689868

ban good boss

วิดีทัศน์เจตจำนงสุจริต
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
 6b702244 0c70 4044 bcb2 30e532d3bb03 
branner announce

ban quicklinks223

slip

สื่อเผยแพร่แนวทาง
การแก้ไขปัญหา

หนี้สินเกษตรกรผ่าน กบส. 
810359

ประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดภูเก็ต

SDGs

rootan report cyber

phuket2

วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ


ยทธศาสตรชาต

อัพเดตล่าสุดสถานการณ์
covid-19 ทางช่องทาง
B Facebook covid phuket

ita

549691
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
This Month
Last Month
All days
675
654
4554
540790
15792
18211
549691

Your IP: 34.231.21.105
2022-11-26 23:21

แนวทางการช่วยเหลือ
สถานการณ์โควิด-19

coronavirus

12131 1024x535

ประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์

ban web covid coop


 

 

 

 

Banner ประชาสัมพันธ์

stop burn

                 สปอตวิทยุ
             เศรษฐกจพอเพยง       
      ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

              จตอาสา                 
                   ชุดจิตอาสา

ผลการดำเนินงาน
ย้อนหลัง
 AP branner
 branner 1 
33

 

 

 

 

 

QR Code ต่างๆ

แผนการเพาะปลก
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
และมาตรการบริหารจัดการน้ำ
ในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65

S 93855755ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ


แบบสำรวจความพึงพอใจ
     คู่มือประชาชน
   

 บริการของสำนักงาน

flowchart
km p1

QR Code Link

people guide

free download

file download

FAQ

complaint channel

QA

 fb phu