logo plant3.9c5f784f

music of nation

หนังสือ
"ทศมราชา พระเมตรสู่ประชาราษฎร์"
S 81657864 

info61205

info61207

info61289

info61208

info61209

Branner65 
รายงานผลการแนะนำ64

แผนการแนะนำ65

28dec2563

ผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

performance 1

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

national

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

Action plan :

           กิจกรรม  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความแข็งตามศักยภาพ

Action plan :

          กิจกรรม  รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

Action plan :

กิจกรรม  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

Action plan :

          กิจกรรม งบบริหารทั่วไป

          กิจกรรม การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน

          กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

          กิจกรรม ยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรม การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

          กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

          กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจ

          กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรม การส่งเสริมการออมและการลดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรม การชำระบัญชีสหกรณ์

          กิจกรรม กำกับ ดูแล ตรวสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ : การแก้ไขข้อบกพร่อง

          กิจกรรม กำกับ ดูแล ตรวสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ : การตรวจการสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรม กำกับ ดูแล ตรวสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ : การส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อเตรียมความพร้องเข้าสู่เกณฑ์กำกับดูแลตามมาตรา 83/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แลพที่แก้ไขเพิ่มเติม

          กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง)

          กิจกรรม เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

          กิจกรรม รวบรวมข้อมูลและการรายงานธุรกรรมระหว่างสหกรณ์

          กิจกรรม ติดตามงบประมาณเงินอุดหหนุนที่กลุ่มอาชีพได้รับจากกรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

          กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

แผนงาน เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร

กิจกรรมรอง  นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร

Action plan :

          กิจกรรม  นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร

 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรฐกิจฐานราก

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

Action plan :

          กิจกรรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Action plan :

          กิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

          กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

Action plan :

          กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

new director2564
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

  M Prawat 20apr2021
นายประวัติ  แดงบรรจง
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 4,6 และ 11

S 267632688  
นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์มือถือ : 06-3225-0782
อีเมล์ : prasertsak_nn@cpd.go.th


HOPE001

S 253689868

ban good boss

วิดีทัศน์เจตจำนงสุจริต
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
 6b702244 0c70 4044 bcb2 30e532d3bb03 
branner announce

ban quicklinks223

slip

สื่อเผยแพร่แนวทาง
การแก้ไขปัญหา

หนี้สินเกษตรกรผ่าน กบส. 
810359

ประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดภูเก็ต

SDGs

rootan report cyber

phuket2

วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ


ยทธศาสตรชาต

อัพเดตล่าสุดสถานการณ์
covid-19 ทางช่องทาง
B Facebook covid phuket

ita

549613
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
This Month
Last Month
All days
597
654
4476
540790
15714
18211
549613

Your IP: 34.231.21.105
2022-11-26 22:12

แนวทางการช่วยเหลือ
สถานการณ์โควิด-19

coronavirus

12131 1024x535

ประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์

ban web covid coop


 

 

 

 

Banner ประชาสัมพันธ์

stop burn

                 สปอตวิทยุ
             เศรษฐกจพอเพยง       
      ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

              จตอาสา                 
                   ชุดจิตอาสา

ผลการดำเนินงาน
ย้อนหลัง
 AP branner
 branner 1 
33

 

 

 

 

 

QR Code ต่างๆ

แผนการเพาะปลก
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
และมาตรการบริหารจัดการน้ำ
ในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65

S 93855755ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ


แบบสำรวจความพึงพอใจ
     คู่มือประชาชน
   

 บริการของสำนักงาน

flowchart
km p1

QR Code Link

people guide

free download

file download

FAQ

complaint channel

QA

 fb phu