logo plant3.9c5f784f

music of nation

หนังสือ
"ทศมราชา พระเมตรสู่ประชาราษฎร์"
S 81657864 

info61205

info61207

info61289

info61208

info61209

Branner65 
รายงานผลการแนะนำ64

แผนการแนะนำ65

28dec2563

ผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

performance 1

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

national

 

การกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

จรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 

๑. มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อการพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้าด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์และสุจริต โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
๒. พึงรักษา ปกป้อง ผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
๓. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
๔. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติในสหกรณ์
๕ กำกับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
๖. ไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่น อาศัยตำแหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติและพวกพ้อง
๗. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
๘. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งผลประโยชน์ของตน
๙. ไม่นำทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และไม่กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำเนินงานของสหกรณ์

 

จรรยาบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์


๑. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
๒. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจและประทับใจ
๓. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไว้เป็นความลับ และไม่นำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
๔. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
๕. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๖. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
๗. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหาหรือการกระทำ อันเป็นการสร้างความแตกแยก
๘. พึงให้ข่าวสารการดำเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำเนินการในโอกาสต่อไป
๙. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง อย่างมีศักดิ์ศรี
๑๐. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่ง หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์

 

new director2564
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

  M Prawat 20apr2021
นายประวัติ  แดงบรรจง
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 4,6 และ 11

S 267632688  
นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์มือถือ : 06-3225-0782
อีเมล์ : prasertsak_nn@cpd.go.th


HOPE001

S 253689868

ban good boss

วิดีทัศน์เจตจำนงสุจริต
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
 6b702244 0c70 4044 bcb2 30e532d3bb03 
branner announce

ban quicklinks223

slip

สื่อเผยแพร่แนวทาง
การแก้ไขปัญหา

หนี้สินเกษตรกรผ่าน กบส. 
810359

ประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดภูเก็ต

SDGs

rootan report cyber

phuket2

วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ


ยทธศาสตรชาต

อัพเดตล่าสุดสถานการณ์
covid-19 ทางช่องทาง
B Facebook covid phuket

ita

549620
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
This Month
Last Month
All days
604
654
4483
540790
15721
18211
549620

Your IP: 34.231.21.105
2022-11-26 22:16

แนวทางการช่วยเหลือ
สถานการณ์โควิด-19

coronavirus

12131 1024x535

ประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์

ban web covid coop


 

 

 

 

Banner ประชาสัมพันธ์

stop burn

                 สปอตวิทยุ
             เศรษฐกจพอเพยง       
      ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

              จตอาสา                 
                   ชุดจิตอาสา

ผลการดำเนินงาน
ย้อนหลัง
 AP branner
 branner 1 
33

 

 

 

 

 

QR Code ต่างๆ

แผนการเพาะปลก
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
และมาตรการบริหารจัดการน้ำ
ในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65

S 93855755ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ


แบบสำรวจความพึงพอใจ
     คู่มือประชาชน
   

 บริการของสำนักงาน

flowchart
km p1

QR Code Link

people guide

free download

file download

FAQ

complaint channel

QA

 fb phu