S 1409027

 

publicrelation65

ข่าวประชาสัมพันธ์

arrowgreen2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 new2
arrowgreen2 การเรียกเก็บค่าบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "คัดสำเนาทะเบียนสหกรณ์ Online"
arrowgreen2 แบบสำรวจความพึงพอใจ 

arrowgreen2 ที่ราชพัสดุ
arrowgreen2 เครื่องหมายราชการ และ ตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 313)
arrowgreen2 ขอประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ สิ่งที่ส่งมาด้วย  สปอตวิทยุชุดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง |สปอตวิทยุชุดจิตอาสา 
arrowgreen2 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ 
arrowgreen2 กฏหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัยญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
arrowgreen2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
arrowgreen2 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเษ และระดับเชี่ยวชาญ

arrowgreen2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
arrowgreen2
 แผนพัฒนาการเกษตรเเละสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ.2566-2670)
arrowgreen2
 ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์
arrowgreen2 คู่มือความรู้และแนวทางตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
arrowgreen2
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่2)
arrowgreen2 การจัดทำโครงการ (เพิ่มเติม) ตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 Click
arrowgreen2 
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโเดยยุงลาย ปี 64
arrowgreen2 
ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
arrowgreen2 คำสั่ง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิงานนอกสถานที่ราชการ
arrowgreen2แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
arrowgreen2 
ประกาศเจตจำนงสุจริต
arrowgreen2 
ประชาสัมพันธ์หนังสือพระราชทาน "แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย"
arrowgreen2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้กล้วยไม้ไทย
arrowgreen2 คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยในสำหรับข้าราชการ

 

 
Text banner 

สินค้ามาตรฐานสหกรณ์

banner sell1000x350