คู่มือสำหรับประชาชนแนวทางการปฏิบัติตามประราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ

 

กษ1. การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>

กษ2.การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>

กษ3.การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น คลิ๊ก>>

กษ4.การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>

กษ5.การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน คลิ๊ก>>

กษ6.การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>

สก1. การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ คลิ๊ก>>

สก2.การรับจดทะเบียนสหกรณ์ คลิ๊ก>>

สก3. รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ คลิ๊ก>>

สก4.การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์ คลิ๊ก>>

สก5. รับจดทะเบียนควบสหกรณ์ คลิ๊ก>>

สก6.การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิ๊ก>>

สก7.การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน คลิ๊ก>>

สก8.รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ คลิ๊ก>>

สก9.การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น คลิ๊ก>>

สก10.การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ คลิ๊ก>>

สก11.รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม คลิ๊ก>>