power

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

              1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับนิคมสหกรณ์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

              2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์

              3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

              4. ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์

              5. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

              6. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

              7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 Rainbow

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

                 จัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ แผนงาน ติดตามเร่งรัดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการ งานบุคลากร  งานการเงิน

การบัญชี การพัสดุ งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ ประสานงานโครงการจังหวัดทดลองบูรณาการเพื่อการพัฒนา  (CEO)

 Rainbow

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

                           ให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ ตลอดประชาชนทั่วไป ศึกษา วิเคราะห์ให้การจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และ เยาวชนสหกรณ์โครงสร้างองค์กรเพื่อการส่งเสริมพัฒนา ช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 Rainbow

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

                           ศึกษา วิเคราะห์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงานการบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการตลอดจนติดตามประเมินผล

 Rainbow

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

                            ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและการตลาด  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดแก้ปัญหาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ช่วยเหลือในการดูแล รักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และขบวนการผลิตและประสานงาน และการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

 Rainbow

นิคมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

                            ในการศึกษาวิเคราะห์ และงานแผนการจัดที่ดิน ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ นิคมสหกรณ์ดำเนินการออกหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ใที่ดิน การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ แก้ไขปัญหาในการบุกรุกที่ดินพิจารณาและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตนิคม

 Rainbow

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

                             ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่น เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานการบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจ ตลอดส่งเสริมให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรพัฒนาตนเอง สามารถวางแผนดำเนินการได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เข้มแข็ง

 Rainbow

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

                        1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์

                        2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำและปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์

                        3. ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

                        4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์

                        5. พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ วินิจฉัยสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                        6. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

                        7. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์

                        8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

                        9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

Rainbow