เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3-4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมฯ พร้อมด้วยนายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเสด็จตรวจเยี่ยมอาคารสหกรณ์ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เสด็จไปยังอาคารสหกรณ์ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์