เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เพื่อเป็นการรับทราบแผนงานโครงการ นโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์