เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะทำงานฯ ได้จัดกิจกรรมการประกวดธิดา Cowboy ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี 2563

โดยมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานมีการรับสมัครธิดา Cowboy คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เพศหญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี สัญชาติไทยโดยกำเนิด มีความประพฤติดี กล้าแสดงออก โดยมีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 10 คน ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงความสามารถพิเศษ แนะนำตนเอง การเต้นประกอบเพลง และตอบคำถามพิเศษจากคณะกรรมการการตัดสิน พร้อมทั้งได้มอบรางวัลสำหรับธิดา Cowboy ที่ได้รับการตัดสินชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยได้รับเกียรติจากท่าน ธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ณ เวทีกลางชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์