เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อพบปะผู้นำสหกรณ์ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ

ได้มีการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด ได้สรุปข้อมูลของชุมนุมฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวนโยบายต่างๆ ให้กับผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์