เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอนันตชัย เกสะวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายมงคล เกิดสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  พร้อมด้วยคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการถ่ายทำเคเบิ้ลทีวี โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

โดยมีนายพินิต โชติภัทรศรี สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมให้ข้อมูลความรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และการนำเทคโนโลยีระบบรดน้ำต้นไม้ สั่งงานผ่านมือถือ มาพัฒนาปรับใช้กับอาชีพการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิดของตนเองและมีความมั่นคง และมีการบริหารจัดการครบวงจรตั้งแต่การผลิต จนถึงการจัดหาช่องทางการจำหน่าย พร้อมทั้งสามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง ณ บ้านไร่รั้วหญ้าแฝก 154/1 หมู่ 11 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์