plan project and budget 1

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
       - กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊ก>>>
 
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
       - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
            - กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ คลิ๊ก>>>
                         กลุ่มส่งเสริมสหกร์ 1       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
                         นิคมสหกรณ์บางสะพาน   งานกำกับดูแล    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
                         ประชาสัมพันธ์
            - กิจกรรม สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล คลิ๊ก>>>
            - กิจกรรม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนฯ คลิ๊ก>>>
            - กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 คลิ๊ก>>>
 
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม
       - กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           - กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                    * โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ คลิ๊ก>>>
           - กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                   * กิจกรรม 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลิ๊ก>>>
                   * กิจกรรม 2 : ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คลิ๊ก>>>
                   * กิจกรรม 4 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนฯ คลิ๊ก>>>
                   * กิจกรรม 6 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลิ๊ก>>>
                   * กิจกรรม 7 : ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ฯ คลิ๊ก>>>
 
แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
       - กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
           - กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>>
 
แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
       - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
           - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร คลิ๊ก>>>
       - กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร
           - โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรและธุรกิจชุมชน คลิ๊ก>>>
แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
       - กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
       - กิจกรรมรอง  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร คลิ๊ก>>>

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้นสวยๆดอกไม้

 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
      - กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊ก>>>
 
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
      - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            - กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

                * งานบริหารทั่วไป คลิ๊ก>>> 
                * งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1>>> , กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2>>>
                   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3>>> ,นิคมสหกรณ์บางสะพาน>>>
                * กำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ คลิ๊ก>>>
                * ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>>
                * การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด คลิ๊ก>>>
            - กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง คลิ๊ก>>>
            - กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ คลิ๊ก>>>
            - กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ คลิ๊ก>>>
      - กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            - กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊ก>>>
      - โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562
                 - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
            - กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>>
      - ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิฐและสังคมในระดับชุมชน 
            - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
            - กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป คลิ๊ก>>>
                 - โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลิ๊ก>>>
 
แผนงานบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
      - โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
            - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร คลิ๊ก>>>
      - โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
                  - กิจกรรมหลัก ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คลิ๊ก>>>
      - โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร
            - กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ คลิ๊ก>>>
      - โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
            - กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรกรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>>
      - โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 
            - กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ คลิ๊ก>>>
      - โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
            - กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>>
      - โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
             - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ คลิ๊ก>>>
             - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>>
      - โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร
             - กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) คลิ๊ก>>>
             - กิจกรรมรอง สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรหลักระดับอำเภอและชุมชน
                 - กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน คลิ๊ก>>>
                    *โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ระยะที่ 2ฯ คลิ๊ก>>>
      - โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
             - กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร คลิ๊ก>>>
      - โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
             - กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
             - กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>>
 
แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
         - โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
             - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
                   - กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ คลิ๊ก>>>
       - โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
             - กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
             - กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                        **กิจกรรม 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลิ๊ก>>>
                        **กิจกรรม 2 : ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บรรได 7 ขั้น) คลิ๊ก>>>
                        **กิจกรรม 4 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลิ๊ก>>>
                        **กิจกรรม 6 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คลิ๊ก>>>
                        **กิจกรรม 7 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลิ๊ก>>>
                        **กิจกรรม : โครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562 คลิ๊ก>>>

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
      - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          - กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) คลิ๊ก>>>
               - กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง คลิ๊ก>>> 
          - กิจกรรม โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>>
          - กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>>
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
      - กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
          - กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊ก>>>
แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
      - โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร คลิ๊ก>>>
    - โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คลิ๊ก>>>
แผนงานบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
      - กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
           - โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คลิ๊ก>>>
      - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Map
       - โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ คลิ๊ก>>>
      - กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
       - โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร คลิ๊ก>>>