structure1
klongsang

                                                     person

 


                    กลุ่มงาน

ข้าราชการ

(ราย)

ลูกจ้างประจำ

(ราย)

พนักงานราชการ

(ราย)

ลูกจ้างเหมาบริการ

(ราย)

 สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1
 ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 6 3 6
 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4  - 2 -
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 4  - 2 -
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 3 - 4 -
 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 2 - 2 -
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 3 - - -
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 4 - - 1
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 3 2 2 -
 นิคมสหกรณ์บางสะพาน 2 1 - 2
                       รวม 28 9 15 9