bottomlineการจัดการองค์ความรู้ (KM)bottomline

************************************

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2563

icon4- กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง คลิ๊ก>>
icon4- การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ คลิ๊ก>>
icon4- การเขียนโครงการ (Project) คลิ๊ก>>

 

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2562

icon4- คู่มือมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ คลิ๊ก>>
icon4- การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
        (Electronic Bidding : e-bidding) คลิ๊ก>>
icon4- แนวทางการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์สำหรับนักส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊ก>>

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2560

icon4- งานด้านการจัดกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล คลิ๊ก>>

 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2559

- มูลเหตุแห่งการทุจริตในสหกรณ์ คลิ๊ก>>

- การแก้ไขปัญหาการขาดทุนในสหกรณ์ภาคการเกษตร คลิ๊ก>>

- การจัดทำแผนประจำปีและการปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพของสหกรณ์ คลิ๊ก>>