แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
      รายงานการประชุม
      แผนงาน2560
      งบทดลองประจำเดือน
      การจัดตั้งสหกรณ์
      การกำหนดระเบียบและแก้ไขข้อบังคับ
      ผลงานดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
      ที่ตั้งสำนักงาน
      แผนงาน/โครงการและงบประมาณในแต่ละปี
      สายตรงสหกรณ์จังหวัด
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
     กองทุนพัฒนาสหกรณ์
     ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
     สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
     หลักเกณฑ์ชีวัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
     ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
     สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
     สารสนเทศสหกรณ์
     หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
     ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
     จำนวนสหกรณ์/สมาชิกทั้งหมดแยกตามประเภทสหกรณ์
ข้อมูลกลางหน่วยงาน
     กองทุนพัฒนาสหกรณ์
     ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
     สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
     หลักเกณฑ์ชีวัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
     ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
     สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
     สารสนเทศสหกรณ์
     หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
     ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
     จำนวนสหกรณ์/สมาชิกทั้งหมดแยกตามประเภทสหกรณ

 

ั้นตอนการจัดตั้งและคู่มือ
     การจัดตั้งสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
     พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
     ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์
     กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์ 
     ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
เรื่องทั่วไป
     ติดต่อ Webmaster
     การจัดการองค์ความรู้
     แผนผังเว็บไซต์
     Link ข้อมูลข่าวสาร/Link website
     หน้าต้อนรับ
     แบบฟอร์มดาวน์โหลด