mmm

 ปีงบประมาณ 2563

 

สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 สหกรณ์

        ac 64สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด  คลิก S 142

          ac 64สหกรณ์การเกษตรหนองพลับรุ่งเรือง จำกัด  คลิก S 145

          ac 64สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด  คลิก S 143

          ac 64สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด  คลิก S 141  

การส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ac 64ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คลิก S 140

          ac 64กราฟ แสดงจำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แยกเป็นอำเภอ  คลิก S 143

          ac 64ข้อมูลสถานศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คลิก S 142

ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64ac 64

 ปีงบประมาณ 2562

สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 สหกรณ์

        ac 64สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด  คลิก S 142

          ac 64สหกรณ์การเกษตรหนองพลับรุ่งเรือง จำกัด  คลิก S 145

          ac 64สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด  คลิก S 143

          ac 64สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด  คลิก S 141  

 

การส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ac 64ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คลิก S 140

          ac 64กราฟ แสดง่จำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แยกเป็นอำเภอ  คลิก S 143

          ac 64ข้อมูลสถานศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คลิก S 142

dla 53MM