Untitled 11

 

 เดือน ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่าย
มกราคม 2566 ภาพไฟล pdf ภาพไฟล pdf
ธันวาคม 2565 ภาพไฟล pdf ภาพไฟล pdf
พฤศจิกายน 2565 ภาพไฟล pdf ภาพไฟล pdf
ตุลาคม 2565  ภาพไฟล pdf  ภาพไฟล pdf

 

 

Untitled 1

 

plan65

เดือน ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่าย
ตุลาคม 2564                            ภาพไฟล pdf                     ภาพไฟล pdf
พฤศจิกายน 2564                            ภาพไฟล pdf                     ภาพไฟล pdf
ธันวาคม 2564                           ภาพไฟล pdf                    ภาพไฟล pdf
มกราคม 2565                            ภาพไฟล pdf                     ภาพไฟล pdf
กุมภาพันธ์ 2565                            ภาพไฟล pdf                     ภาพไฟล pdf
มีนาคม 2565                            ภาพไฟล pdf                     ภาพไฟล pdf
เมษายน 2565                            ภาพไฟล pdf                     ภาพไฟล pdf
พฤษภาคม 2565                            ภาพไฟล pdf                     ภาพไฟล pdf
มิถุนายน 2565                            ภาพไฟล pdf                     ภาพไฟล pdf
กรกฎาคม 2565                            ภาพไฟล pdf                     ภาพไฟล pdf
สิงหาคม 2565                            ภาพไฟล pdf                     ภาพไฟล pdf
กันยายน 2565                            ภาพไฟล pdf                     ภาพไฟล pdf

 

 

 ผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

เดือน                 ผลการปฏิบัติงาน
             ผลการเบิกจ่าย
ตุลาคม 2563                                  pdf                              pdf
พฤศจิกายน 2563                                  pdf                              pdf
ธันวาคม 2563                                  pdf                              pdf
มกราคม 2564                                  pdf                              pdf
กุมภาพันธ์ 2564                                  pdf                              pdf
มีนาคม 2564                                  pdf                              pdf
เมษายน 2564                                  pdf                              pdf
พฤษภาคม 2564                                  pdf                              pdf
มิถุนายน 2564                                  pdf                              pdf
กรกฎาคม 2564                                  pdf                              pdf
สิงหาคม 2564                                  pdf                              pdf
กันยายน 2564                                  pdf                              pdf

 

 

 

a

 

 เดือน                   ผลการปฏิบัติงาน      ผลการเบิกจ่าย
ตุลาคม 2562  pdf pdf
พฤศจิกายน 2562  pdf pdf
ธันวาคม 2562  pdf  pdf
มกราคม 2563                                     pdf                      pdf
กุมภาพันธ์ 2563                                     pdf                      pdf
มีนาคม 2563                                     pdf                      pdf
เมษายน 2563                                     pdf                      pdf
พฤษภาคม 2563                                     pdf                      pdf   
มิถุนายน  2563                                     pdf                      pdf
กรกฎาคม 2563                                     pdf                      pdf
สิงหาคม 2563                                     pdf                      pdf
กันยายน  2563                                     pdf                      pdf

 

 user373724 pic142359 1382010030

 

 2562

 เดือน ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่าย
ตุลาคม 2561 pdf
พฤศจิกายน 2561  pdf pdf
ธันวาคม 2561  pdf  pdf
มกราคม 2562                            pdf                        pdf
กุมภาพันธ์ 2562                            pdf                        pdf
มีนาคม 2562                            pdf                        pdf
เมษายน 2562                            pdf                        pdf
พฤษภาคม 2562                           pdf                        pdf
มิถุนายน  2562                           pdf                        pdf
กรกฎาคม 2562                           pdf                        pdf
สิงหาคม 2562                           pdf                        pdf
กันยายน  2562                           pdf                        pdf

 

user373724 pic142359 1382010030

 a14

เดือน

ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการเบิกจ่าย 

ตุลาคม  2560 

             pdf

                pdf

พฤศจิกายน  2560 

             pdf

                pdf

ธันวาคม 2560 

             pdf

                pdf

มกราคม  2561 

             pdf

                pdf

กุมภาพันธ์  2561 

             pdf

                pdf

มีนาคม  2561 

             pdf

                pdf

เมษายน  2561 

             pdf

                pdf

พฤษภาคม  2561

             pdf

                pdf

มิถุนายน  2561

             pdf

                pdf

กรกฎาคม  2561

             pdf

                pdf

สิงหาคม  2561

             pdf

                pdf

กันยายน  2561