วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสุธิดา ศรีวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าไปประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ รวมทั้งสอนแนะการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแก่ครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านในวง

เพื่อใช้วิชาการสหกรณ์เป็นแกนกลางในการเรียนรู้ โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิต กิจกรรมการออมกิจกรรมร้านค้าและสวัสดิการ พร้อมทั้งสอนแนะกรรมการสหกรณ์นักเรียน และครูผู้รับผิดชอบ เขียนการจดบันทึกรายงานการประชุม ให้ความรู้เรื่องอุดมการ หลักการ วิธีการสหกรณ์ แนะนำเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมการออม แนะนำกรรมการให้รู้บทบาทหน้าที่ของกรรมการแต่ละฝ่าย แนะนำในการจัดร้านค้าสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ คณะครูและนักเรียนในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป