วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง และนางสุธิดา ศรีวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำเวทีชุมชนตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง เตรียมการจัดงานให้บริการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งมะพร้าว ม.5 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง