สหกรณ์จังหวัดระนองลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
                วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และสหกรณ์พี่เลี้ยง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะดูพื้นที่จริง ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ในพื้นที่อำเภอกระบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตโดยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่กับความสนใจของผู้เข้าร่วม ทั้งด้านเวลาเพียงพอหรือไม่ ขนาดที่ดิน ความพร้อมด้านเงินทุน ความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต
                  นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการ “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร” เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพเกษตรกรและต้องการกลับคืนสู่บ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพของครอบครัว และมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพเกษตรกร และต้องการกลับคืนสู่บ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพของครอบครัว และมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเล็งเห็นปัญหาแรงงาน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการสนับสนุนให้สหกรณ์ในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคง โดยเป็นพี่เลี้ยงในการดูแล เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต บริการเครื่องจักร และ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินลงทุน และแนะนำช่องทาง การจัดจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด 
                  สำหรับจังหวัดระนอง มีสหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด มีลูกหลานเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน แยกเป็นพื้นที่ อ.กระบุรี 12 ราย อ.ละอุ่น 2 ราย อ.เมือง 7 ราย อ.กะเปอร์ 3 ราย และ อ.สุขสำราญ 4 ราย

                   นายรุ่ง คำแป้น หนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทำงานเป็นลูกจ้างของส่วนราชการการในจังหวัดนนทบุรี มีความสนใจในอาชีพเกษตรประกอบกับอยากกลับบ้านมาดูแลพ่อแม่ จึงสมัครเข้าร่วมโครงการและได้ออกจากงานประจำเพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาการทำการเกษตรแบบเดิมมาใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต แปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

                   นายอำรินท์ อุ่ยสุวรรณ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน จังหวัดระนอง กิจกรรมในสวน เป็นการทำสวนมังคุดอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยทำเกษตรอินทรีย์มานานร่วม 10 ปี เนื่องจากสุขภาพของคนในครอบครัวจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เป็นอีกหนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ มีความพร้อมและสนใจในอาชีพการเกษตร โดยมุ่งหวังเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม