ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันของสหกรณ์การเกษตรกรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด

                   วันที่ 10 มีนาคม 2563  นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,10 ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2563  เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์  ตามแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ไว้ 4 เรื่อง หลัก ๆ คือ 1) การบริหารจัดการภายในของสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่ทำให้สหกรณ์เกิดความบกพร่องและมีปัญหา 2) การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์  สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรจะเน้นเรื่องการรวบรวมผลผลิต และราคาพืชผลการเกษตร  การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมไปถึงการเก็บชะลอผลผลิตต่าง ๆ 3) บทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์  จะเน้นเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ด้วยการวางข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อการป้องกัน  รวมไปถึงการให้เจ้าหน้าที่ของกรม ฯ เข้าไปดูแล ให้คำแนะนำในช่วงก่อนที่จะตัดสินใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และ4) การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สมาชิกสหกรณ์โดยการพัฒนาอาชีพ  ตลอดจนติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานตามแผนปฏิบัติของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงแผนงานบูรณาการ  เช่น ผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Super Market ในสหกรณ์ และโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร        

                   ต่อมาเวลา 14.00 น. นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,10 พร้อมด้วยนายยุทธนา แก้วน้อย  สหกรณ์จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด การรวบรวมผลิตผลปาล์มจากสมาชิก การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การเร่งรัดปิดบัญชีประจำปี การระดมทุนเพื่อให้สหกรณ์มีทุนในการรวบรวมผลิตผลของสมาชิกเพื่อพยุงราคารักษาเสถียรภาพราคาผลผลิต ณ สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งสหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์ มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิกและ คนในชุมชน ตามโครงการ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ