กิจกรรม Big Clean สู้ Covid-19  วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง นำบุคลากรในหน่วยงานทำความสะอาดสถานที่ทำงาน บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงาน ภายในห้องทำงาน ห้องประชุม และบริเวณประตู ราวจับ

เบาะนั่งรถยนต์ราชการ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้สำนักงานฯได้จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือบริการให้กับผู้มาติดต่อราชการและบุคลากรในหน่วยงาน