ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสุธิดา ศรีวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สหกรณ์นักเรียน ประจำปี พ.ศ.2563

มีนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนเพียงหลวง15 (บ้านรังแตน) ต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์นักเรียน พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่จบการศึกษา ซึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบล   รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในครั้งนี้มีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และครอบครัว ซึ่งขาดโอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนในชุมชนเมือง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สามารถร่วมกันพัฒนาสังคมในอนาคต ให้เป็นสังคมแห่งสันติสุข เอื้ออาทร และยั่งยืนต่อไป

                   นางสุธิดา ศรีวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้เน้นให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการคิด มีการวางแผน และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการบวนการเรียนรู้ โดยอาศัยหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ นอกจากนี้ ได้กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกการออมทรัพย์เพื่อปลูกฝังให้มีนิสัยรักการออม มีวินัยทางการเงิน ให้รู้จักประหยัด ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล เก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต และเมื่อยามจำเป็น ตลอดจนการทำความดีในแต่ละวันของนักเรียนให้เกิดเป็นนิสัย โดยในระยะเริ่มแรกให้มีการบันทึกความดีในแต่ละวันว่าได้ทำกิจกรรมอะไร กับใครบ้าง เมื่อเกิดเป็นนิสัยแล้วอาจจะไม่ต้องบันทึกกิจกรรมดังกล่าวก็ได้

{gallery}13Mar20_1{gallery}