ขบวนการสหกรณ์จังหวัดระนองบูรณาการท้องถิ่นจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจาก Covid-19  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ทุกแห่งทั่วประเทศ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับสมาชิกคนละ 3 ชิ้น

โดยใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ หรือเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ นำไปจัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ สำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย หรือจ้างกลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตามที่กรมอนามัยแนะนำ เพื่อนำมาแจกให้กับสมาชิก ซึ่งวัตถุดิบในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยนั้นสามารถหาได้ในชุมชน เพราะกลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่ มีการรวมกลุ่มกันผลิตผ้าฝ้ายผ้าทอมือต่าง ๆ ที่สามารถนำมาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้ว ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำกับสหกรณ์ทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มสมาชิก ขอให้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมทั้งได้สั่งการให้สำนักสหกรณ์จังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ได้ช่วยกันดูแลสมาชิกในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 จนกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติต่อไป

                 วันที่ 16 มีนาคม 2563  ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองโดยนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  ซึ่งมีสมาชิกเกษตรกรและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 80 คน รู้และเข้าใจในการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  และสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยได้ไม่น้อยกว่า 400 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนของตนเองและแจกจ่ายให้กับบุคคลใกล้ชิด