สหกรณ์จังหวัดระนองมอบเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้สมาชิก

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการลดดอกเบี้ย-เงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตร ณ 31 กรกฎาคม 2561

ต้นเงินกู้คงเหลือจำนวนไม่เกิน 300,000 บาทแรก ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สมาชิกมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดระนองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชยของแต่ละแห่ง ร้อยละ 27.68 ต่อแห่ง สมาชิกจำนวน 257 ราย มูลหนี้ต้นเงินกู้ 17,834,979.98 บาท รับดอกเบี้ยชดเชยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวน 103,094.14 บาท

         ในวันที่ 24 เมษายน 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง ได้มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 สหกรณ์ เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรกับสหกรณ์ จำนวน 257 ราย รวมจำนวนเงิน 103,094.14 บาท ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด สมาชิก 81 ราย จำนวนเงิน 32,991.82 บาท สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด จำนวน 158 ราย จำวนเงิน 62,106.21 บาท และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าน้ำขาว จำกัด จำนวน 18 ราย จำนวนเงิน 7,996.92 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ ให้สมาชิกมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน