ระนองสหกรณ์ลงพื้นที่หาแนวทางช่วยชาวสวนมังคุดระบายสินค้าผลจากการระบาดโควิด19
นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง บอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในจังหวัดระนอง ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จะทยอยออกช่วงเดือนเมษายน
แต่ผลผลิตส่งออกไม่ได้ รวมทั้งตลาดในจังหวัดระนองและตลาดภายในประเทศชะลอตัว เนื่องจากผู้บริโภคเดินตลาดน้อยลง ตลาดจำนวนมากถูกปิด การขนส่งทำได้ยาก ทั้งการที่จะไปส่งหรือผู้ที่จะเข้ามารับซื้อซึ่งติดขัดกับข้อกฎกำหนดที่แต่ละจังหวัดประกาศ ทำให้เกษตรกรสมาชิกเดือดร้อน ราคาผลผลิตก็ตกต่ำ
ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดระนอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองจึงประสานเครือข่ายสหกรณ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ช่วยกันกระจายผลผลิตมังคุดของเกษตรกรสมาชิก เหมือนกับในเวลาหลาย ๆช่วงที่ผ่านมาที่จังหวัดระนองโดยสหกรณ์จังหวัดระนอง ก็ได้รับสินค้าทางการเกษตรจากสหกรณ์จากพื้นที่เข้ามาช่วยขายเพื่อระบายสินค้า เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสวน ชาวเกษตรกร แม้ว่าจะขายไม่ได้ราคาตามปกติ แต่ก็พอจะมีกำไรและรายได้เข้ามาในครอบครัวเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
พร้อมกันนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงมังคุดของสมาชิกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมรับซื้อมังคุดของกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนแก้ไขปัญหามาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ขาดตลาดรับซื้อ ไม่สามารถส่งออกได้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองจึงประสานเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศช่วยกระจายผลผลิตมังคุดของเกษตรกรสมาชิกไปสู่มือผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น เป็นจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรสมาชิก เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรให้พ้นจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ต่อไป เราคนไทยทุกคนทุกฝ่ายทุกอาชีพต้องร่วมกัน สนับสนุนสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรที่ช่วงที่ประสบปัญหามากในการจำหน่ายสินค้าไม่แพ้สินค้าประเภทอื่น ๆที่ประสบปัญหาเช่นกัน เราชาวสหกรณ์จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะขอช่วยให้พี่น้องชาวสวน พี่น้องชาวเกษตรผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปด้วยกัน