วันที่ 29 เมษายน 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสุธิดา ศรีวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทีมงานกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2563 โดยมีนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่มๆละ 3 ราย รวมจำนวนทั้งหมด 9 ราย คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุรี และกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมบ้านในกรัง  ได้มีการร่วมกันวิเคราะห์ SWOT การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มเกษตรกร เพื่อกำหนดแผนงานในการปฏิบัติงานด้านต่างๆขององค์กร ระยะ 1-3 ปี พร้อมทั้งให้มีการประเมิน ติดตามผล รายงานผลการพัฒนาตามโครงการฯ ต่อไป