ร่วมประชุมคณะกรรมการ สอ.ครูระนอง จำกัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายภักดี เลิศไกร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนายอาคม มีมาก นิติกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด โดยแนะนำ เรื่องต่าง ๆ ดังนี้


1. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์
3. มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. การสนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จังหวัดระนอง