วันที่ 13  พฤษภาคม 2563  นายยุทธนา  แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายภักดี เลิศไกร ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ และนายชัชวาล เจนวิพากษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมทีมงาน เข้าร่วมติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินและการใช้อุปกรณ์การตลาด ที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.ป.ร.3 จำกัด พร้อมประสานงานกับผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง เกี่ยวกับที่ดินสงวนของนิคมฯ ที่สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.ป.ร.3 จำกัด ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะทำงาน จกบ. ที่ให้ตรวจสอบข้อมูลการสร้างอุปกรณ์การตลาด ในพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์เองและยังมีการใช้ประโยชน์ในอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับงบประมาณมาหรือไม่  ณ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง