วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมายให้ทีมตรวจการสหกรณ์ ทีมที่ 2  นำโดย นางณัชกช นามจันทร์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการประธานคณะทีมตรวจการสหกรณ์

พร้อมด้วยนายจักรวาล คเชนทร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เลขานุการทีมตรวจการสหกรณ์ พร้อมคณะทีมตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานสหกรณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางร่วมใจพัฒนา  จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ฯ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง